Κάντε Μια Κράτηση

*Για τυχόν αλλεργίες / δυσανεξίες παρακαλούμε ενημερώστε μας εκ των προτέρων.

**Το μενού μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες.

Prepayment and Cancellation Policy :

 • Reservation Confirmation: A prepayment is required to secure a reservation with a private chef through our booking website.
 • Payment Amount: The prepayment amount of 30% is based on the total estimated cost of the chef’s services, including any additional charges such as VAT, equipment, or travel expenses.
 • Timing: The prepayment must be made at the time of booking to confirm the reservation. Failure to make the prepayment within the specified timeframe may result in the reservation being canceled.
 • Full Refund: If a cancellation is made more than 15 days prior to the scheduled chef service, the client will be eligible for a full refund of the prepayment amount.
 • Partial Refund: If a cancellation is made within 14 days of the scheduled chef service,  the client will be eligible for a 50% refund of the prepayed amount.
 • No Refund: If a cancellation is made within 7 days of the scheduled chef service, the client will not be eligible for a refund, and the full prepayment amount will be forfeited.
 
 • Alternate Arrangements: In the unlikely event that the private chef needs to cancel the reservation due to unforeseen circumstances such as illness or emergency, the company will make reasonable efforts to find a replacement chef or an alternative date.
 
 • Full Refund: If a replacement chef cannot be arranged full refund of the prepayment amount will be provided to the client

Πολιτική προκαταβολής και ακύρωσης :

 • Επιβεβαίωση κράτησης: Η προπληρωμή είναι απαραίτητη για την εγγύηση της κράτησης ενός ιδιωτικού σεφ μέσω της ιστοσελίδας κρατήσεων.
 • Ποσό πληρωμής: Η προκαταβολή 30% βασίζεται στο εκτιμώμενο συνολικό κόστος των υπηρεσιών του σεφ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εξόδων, όπως ο ΦΠΑ, ο εξοπλισμός ή τα έξοδα ταξιδιού.
 • Προθεσμίες: Η προκαταβολή πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή της κράτησης για να επιβεβαιωθεί η κράτηση. Εάν η προκαταβολή δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί.
 • Πλήρης επιστροφή χρημάτων: Εάν η ακύρωση γίνει περισσότερες από 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υπηρεσία σεφ, ο πελάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει προκαταβάλει.
 • Μερική επιστροφή χρημάτων: Εάν η ακύρωση γίνει εντός 14 ημερών πριν από την προγραμματισμένη υπηρεσία σεφ, ο πελάτης δικαιούται επιστροφή του 50% του ποσού που έχει προκαταβάλει.
 • Καμία επιστροφή χρημάτων: Εάν η ακύρωση γίνει εντός 7 ημερών από την προγραμματισμένη υπηρεσία σεφ, ο πελάτης δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων και το πλήρες ποσό που έχει προκαταβληθεί καταπίπτει.
 • Εναλλακτικές ρυθμίσεις: Σε απίθανη περίπτωση που ο ιδιωτικός σεφ πρέπει να ακυρώσει την κράτηση λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως ασθένεια ή έκτακτη ανάγκη, η εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να βρει αντικαταστάτη σεφ ή εναλλακτική ημερομηνία.

 • Πλήρης επιστροφή χρημάτων: Εάν δεν είναι δυνατόν να βρεθεί αντικαταστάτης σεφ, ο πελάτης θα λάβει πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει προκαταβάλει.